Menü
Sepetiniz

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

Elle Reklam Leyla Burus ile (“Bakkeyfine.com”) paylaşmış olduğunuz ad soyad, telefon ve e-postanıza ilişkin kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında korunmakta ve yine Kanun’un öngördüğü usul ve esaslara göre işlenip ilgilere aktarılabilmektedir.


Bakkeyfine.com ile tüm iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız ile paylaşmış olduğunuz ve paylaşacağınız tüm kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Bakkeyfine.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Bakkeyfine.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Bakkeyfine.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Bakkeyfine.com’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Bakkeyfine.com’un ve Bakkeyfine.com ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ve tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında size özel reklam, satış, pazarlama, kampanya, anket vb. amaçlı her türlü ticari elektronik iletinin gönderilebilmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.


Veri sahipleri olarak, Kanun’un 11. maddesi hükmü doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, sitemizde yer alan “Elle Reklam Leyla Burus İçin Veri Sahibi Başvuru Formu” ile açıklanan yöntemlerden biriyle bize iletebilirsiniz.


ÇEREZ POLİTİKASI  |  AYDINLATMA METNİ  |  KVKK BAŞVURU FORMU